برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز سەشنبە (١٧ اردیبشت ٩٨ / ٧ می ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد، ”یاسر امینی آذر“ از معلمین ریاضی مقطع راهنمایی را در این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای امینی آذر از اعضای مکتب قرآن کردستان بودە و بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی ١٢ اردیبهشت روز سەشنبە پس از خروج از مدرسە بازداشت شدە است.

وی مهرماه سال گذشتە نیز بە اتهام شرکت در اعتراضات سراسری معلمین بە ادارە اطلاعات احضار شدە بود.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah