دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعتراض خود را نسبت به سرکوب تجمع کنندگان در روز جهانی کارگر بیان کردند:
نیروی سرکوب و بگیر و ببند جریان اسلامی در دانشگاه‌ها تضعیف شده و باتوجه به چندپارچه شدن نظام و اعتراضات مردمی آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه گسترده از سوی مردم (به‌خصوص از دیماه نودو شش تا کنون) توازن قوای سیاسی به نحوی شده‌است که حالا اعتراض برای پایان دادن به بازداشتی‌های روز جهانی کارگر در جامعه مطرح است.
ما اعضای تیم دانشگاه سنگر آزادی و برابری اعلام می‌داریم علاوه بر آن‌که خواهان هرچه گسترده‌‌تر شدن کارزار آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان تجمع روز جهانی کارگر هستیم، تریبون تمام دانشجویانی خواهیم بود که به این سرکوب‌ها اعتراض کرده‌اند و خواست‌شان جامعه‌ای کاملا آزاد، برابر و مرفه برای همگان هست.
شایان ذکر است که اعتراضات برای آزادی بازداشتی‌ها ادامه دارد و به‌زودی اخبار مربوطه را متعاقباً اعلام می‌کنیم.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah