سناتور تام کاتن عضو برجسته سنای آمریکا در واکنش به تصمیم رژیم ایران مبنی بر خروج از برخی بندهای برجام گفت: در حالیکه آخوندها تهدید به حرکت مجدد به سمت بمب کرده اند؛ اروپا نباید به باج خواهی اتمی تهران تسلیم شود.انگلستان، آلمان و فرانسه بایستی از کانالهای پشت صحنه مالی با رژیم ایران فاصله بگیرند و در اِعمال فشار حداکثر بر این رژیم به آمریکا بپیوندند. آمریکا در سیاست خود محکم می ایستد تا رژیم ایران از برنامه اتمی و موشکی خود و حمایتش از تروریسم دست بردارد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah