بنا به گزارشات منتشر شده امروز یک کولبر پنجاه سالە اهل روستای کلاش از توابع جوانرود، در حین کولبری و بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای مسلح رژیم و سقوط از ارتفاعات کوهستانی جانش را از دست داد. نام وی هادی موسی زادە بوده و متاهل و پدر سە فرزند می باشد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah