سوختبر سراوانی محمد عوض زاروزهی در مرز کلگان توسط ماموران جنایتکار رژیم در روز نهم اردیبهشتبه قتل رسید .

وی که با موتور سیکلت برای امرار معاش به کار سوختبر ی مشغول بود و دو گالن سوخت همراه داشت بعلت عدم توقف برای ایست مورد شلیک قرار گرفت.
موهبتی استاندار رژیم در سیستان و بلوچستان از طرح ضربتی برخورد با سوختبران در جاده های استان خبر داده بود‌.
این در حالیست که روزانه صدها تانکر وابسته به سپاه تروریستی از مرزهای استان توسط نیروهای محلی مورد اعتماد سوخت جا به جا می کنند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah