هویت این کولبرجوان  ”اسعد بورکە“ فرزند سلیمان و اهل روستای سوغانلو از توابع بخش مرکزی پیرانشهر است.
اسعد پورکه پس از آنکە بە شدت زخمی شدە جهت مداوا بە بیمارستان پیرانهشر منتقل شدە و در اثر شدت جراحات جانش را از دست دادە است.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ تاکنون دست کم ٦ کولبر در مرزهای پیرانشهر جانشان را از دست دادەاند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah