بنا به گزارشهای رسیده  روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸ در پی عدم تعهدات کارفرما در پرداختن به موقع حقوق و مزایا و دیگر مطالبات انباشته ، کارگران نیشکر هفت تپه روز پنج شنبه دست به اعتصاب زدند که متعاقب این عمل اعتراضی حق طلبانه، موج جدیدی از سرکوب و بگیر و ببند توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی علیه کارگران استارت خورد و بلافاصله پنج نفر از کارگران بازداشت و برای پانزده کارگر نیشکر هفت تپه نیز توسط پلیس امنیت احضار شدند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah