روز شنبه بیست ویکم اردیبهشت نودوهشت نیروهای تروریستی سپاه پاسداران در جادە سقز به بوکان اتومبیل یک هموطن کرد را بە رگبار بستند که منجر بە واژگون شدن اتومبیل و کشتە و زخمی شدن دو سرنشین آن شد.
براثر این تیراندازی کیوان امین زادە بیست وپنج سالە بە شدت زخمی شدە و پس از انتقال بە بیمارستان جانش را از دست دادە است.
همچنین، یک هموطن دیگر نیز به نام عطا رسول زادە بە شدت زخمی شدە و هم اکنون تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah