برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبه٢٢ اردیبهشت ٩٨ درگیری شدیدی میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی در مرزهای اشنویە روی دادە است.
این درگیری در اطراف روستای ”نژدری“ از توابع دشت بیل از صبح زود تا ظهر ادامە داشتە است .
سپاه پاسداران با هواپیما بخشی از نیروهای خود را در کوهستانهای اطراف از جملە کوههای حاجی عبداللە مستقر کردە است.

دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah