روز دوشنبه ۲۳اردیبهشت ۹۸ شماری از خانواده و بستگان زندانیان محبوس در زندان مرکزی سنندج در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان مقابل دادگاه این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به وضعیت بهداشت و خوراک زندانیان اعتراض کردند. در جریان این تجمع ماموران گارد ویژه رژیم به صف معترضان یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. گفتنی است زندانیان این زندان از لحاظ بهداشتی، درمانی و خوراک در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند و مراجعات آنها به دفتر زندان تاکنون نتیجه ایی در برنداشته است.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah