روز سه شنبه ٢٤ اردیبهشت ٩٨  یک نوجوان اهل اشنویە بنام «آرام زرده شوانه»کە بە دلیل فقر ناچار بە کولبری شده بود، در اولین شب کولبری خود در رودخانە گادر اشنویە غرق شد.
وی تنها هفده سال سن داشت و برای اولین بار بود کە با قاطری کە کرایە کردە بود، بە کولبری رفتە بود و متاسفانه در حوالی پل ”آیشە خان“ در رودخانە گادر غرق شد. این نوجوان اهل روستای گندویلە بودە و پدرش در زندان می باشد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah