برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز یک شنبە (٢٩ اردیبهشت ٩٨/ ١٩ می ٢٠١٩)، نیروهای رژیم در مرز سوراو بانە دستەای از کولبران را بە رگبار بستەاند
خبرنگار هەنگاو در بانە اعلام کرد کە در نتیجە این تیراندازی، یک کولبر با هویت ”محمد رسول عزیزی“ فرزند محمد رشید و اهل روستای ”کانی سیف بانە“ کشتە شدە است.

این کولبر متاهل و پدر چهار فرزند بودە است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah