رئیس جمهور آمریکا:
«دررابطه با رژیم ایران خواهیم دید چه می‌شود. رفتار این رژیم بسیار دشمنانه بوده است. سران رژیم ایران عامل شماره یک تروریسم هستند.
تا این نقطه هیچ نشانه‌ای نداریم که چیزی اتفاق افتاده باشد. اما اگر اتفاق بیفتد، حتما با نیرویی بسیار مهیب روبرو خواهد شد. ما چاره‌ای دیگر نداریم.
ما هنوز درباره آن صحبت نکردیم. اما خواهیم دید چه می‌شود. اگر رژیم ایران با ما تماس بگیرد،‌ البته ما آماده (مذاکره) خواهیم بود. اما این برعهده رژیم ایران است».
یاد آوری می کنیم که رژیم ماهیتا نمی تواند پای مذاکره برود و به گفته خامنه ای مذاکره «سم» است برای رژیم. از این رو در بن بست مرگبار زیر نارضایتی اجتماعی و فشار و انزوای بین المللی قرار گرفته و به سوی تعیین تکلیف می رود. جنگولک بازیهایش برای ایجاد بحران و خرید زمان است وگرنه به شدت از جنگ می ترسد.

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah