حيدر دورقى نوزده ساله فرزند منصور صبح روز پنجشنبه دوم خرداد ۹۸ در شهرشادگان توسط اداره بدنام اطلاعات آخوندی دستگیر شد .
از دليل بازداشت و محل نگهدارى او اطلاعى در دست نيست.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah