به گزارش کمپین فعالین بلوچ، خلیل عزیزی فرزند عبدالرحمن اهل قصرقند روستای عزیزآباد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۸ توسط  اطلاعات سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
یک منبع آگاه در اینباره گفت: اطلاعات سپاه با خلیل عزیزی تماس گرفته و وی را به حضور فوری به آن ارگان احضار کرده است خلیل با حضور در اطلاعات سپاه جویای علت احضارش میشود که بدون تفهیم اتهام به وی چشمبند و دستبند زده شده و به مکانی نامعلوم منتقل می شود
این منبع افزود: با گذشت چهار روز از بازداشت وی به خانواده گفتند یکی از دلایل بازداشتش سفر وی به اروپا برای گرفتن پناهندگی و بعدا برگشتش به کشور بوده است
لازم به ذکر است که تا لحظه تنظیم این خبر خانواده اطلاعی از محل نگهداری وی نداشته و اجازه هیچ تماسی نیز با خانواده نیافته است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah