در پی کشته شدن “موسی شه بخش” جوان زاهدانی توسط ماموران لباس شخصی یگان ویژه زاهدان، فراخوانهایی برای شرکت در مراسم تشیع جنازه منتشر شد که ماموران اطلاعات سپاه، خانواده وی را از هر گونه اعتراضی بازداشتند.
ماموران اطلاعات سپاه با خانواده موسی شه بخش تماس گرفته و فردی را به عنوان واسطه هم فرستادند و به آنها هشدار دادند که جنازه را زود دفن کنند و اجازه تجمع ندهند. این درخواست پس از آن است که فراخوان های برای شرکت در تشییع جنازه جوان کشته شده در فضای مجازی پخش شده بود.

یکشنبه ۵خرداد۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah