ارژنگ داوودی زندانی سیاسی محبوس در قرنطینه زندان زاهدان مدتهاست که از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده نزدیکانش محروم است.
وی ۱۶ سال را در زندانهای اوین، اهواز، بندرعباس، زندان گوهر دشت محبوس بوده است .
آخرین بار در سال ۹۶ به زندانی زابل تبعید و از آنجا به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شد درحال حاضر از وضعیت این زندانی سیاسی هیچ اطلاعی در دست نیست.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah