به گزارش رسانه‌های حکومت نجفی پس از ارتکاب این جنایت خود را تسلیم کرد و گفت که همسرش را به‌خاطر اختلافات خانوادگی به‌قتل رسانده است. محمد علی نجفی که در سال۹۲ معاون آخوند روحانی بود در دولت آخوند محمد خاتمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در دولت رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت میرحسین موسوی وزیر علوم حکومت آخوندی بود. نمونه ای از ماهیت واقعی تمام سران و کارگزارن رژیم آخوندها که تا کجا غرق در جنایت و فساد هستند.

سه‌شنبه ۷ خرداد ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah