در تاریخ ٢٣ اسفند ٧٨ رسانه » صبح امروز» پس از ترور سعید حجاریان از موسسین و معاون و بازجویان دژخیم وزارت بدنام اطلاعات در جنگ باندی، تیتر زد «شلیک به مغز متفکر اصلاحات»
و هفتم خرداد ٩٨ پس از این‌که محمدعلی نجفی همسرش را به قتل رساند، روزنامه «وطن امروز» تیتر زد «شلیک به قلب اصلاحات» که می توان گفت گویا ترین توصیف از ماهیت این باند خط امامی های تبهکار و جانی است که با جنایت و فساد عجین بوده و آدم کشی برایشان امری عادی بوده و هست.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah