رئيس جمهوری اتریش، بریجیت بیرلین، یک زن حقوق‌دان را به عنوان صدراعظم موقت این کشور تا زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد انتخاب کرد.

بیرلین ۶۹ ساله که رئیس دادگاه قانون اساسی اتریش است، جانشین سباستین کورتس شده است. پارلمان اتریش هفته گذشته به کورتس رای عدم اعتماد داده بود.

جمعه ۹ خرداد٩٨
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah