به اعتراف رسانه‌های حکومتی اکنون وضعیت حاکم بر کشور باعث شده تا از هر ۱۲۵دانش‌آموز المپیادی ایران، ۹۰نفر برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های آمریکا بروند و از هر ۹۶دانشجویی که به خارج می‌رود تنها ۳۰نفرشان به ایران باز گردند. یعنی کمتر از ۳۰درصدشان!
طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ۱۳۸۷روزانه ۱۵کارشناس ارشد، ۳/۲دکترا و در مجموع ۵۴۷۵نفر لیسانس از کشور مهاجرت کرده‌اند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، هر سال ۱۵درصد از سرمایه‌های انسانی فرهیخته ایران به آمریکا و ۲۵درصد به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا مهاجرت می‌کنند.
حداقل دو هزار نفر از استادان دانشگاه‌ها در آمریکا ایرانی هستند.
و ضروری است بدانیم که ۵هزار ایرانی در آمریکا مدرک دکترا دارند.
بر اساس آمارهای منتشره در جراید آمریکایی با سوادترین اقلیت مهاجر در جامعه آمریکا را ایرانیان تشکیل می‌دهند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah