روز دوشنبه ١٣ خرداد ٩٨ یک هموطن کرد اهل شهرستان پیرانشهر به نام ”سید ادریس کسروی“ ساکن روستای ”نمنجی“ پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهر بازداشت گردید.
وی دو روز پیش در اطراف پسوی مبایلش از سوی ماموران امنیتی تفتیش و ضبط شدە بود. آنها از وی خواسته بودند کە روز دوشنبە بە ادارە اطلاعات مراجعە نماید که هنگام مراجعه بازداشت میشود.
ماموران امنیتی رژیم اشغالگر و ضد ایرانی آخوندها سید ادریس را بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد بازداشت کرده اند.
سید ادریس کسروی متاهل و پدر دو فرزند می باشد و خانوادەاش تا کنون از سرنوشت وی اطلاعی ندارند.
همچنین صابر خلیفه از هموطنان کرد اهل اشنویه از سوی دادگاه اجرای احکام به یک سال حبس محکوم شده است.

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah