روحانی یک روز پیش یعنی روز شنبه (۱۱خرداد) در دیدار با گروهی از ورزشکاران حکومتی از آمادگی رژیم برای مذاکره حرف زده بود، در حالی که حرفهای روز ۱۲خرداد او هیچ قرابت و شباهتی به آن حرفها نداشت.

حرف ۱۲خرداد روحانی در نقطه مقابل حرف ۱۱خرداد وی بود و البته هیچ تناسبی هم با آن نداشت!
درست است که روحانی و خامنه‌ای با هم تضاد دارند و با هم جنگ قدرت دارند. اما این رنگ عوض کردن روحانی ناشی از تضاد و جنگ قدرت او و خامنه‌ای نیست. عین همین دوگانه‌گویی درباره مذاکره و در مورد برجام را خامنه‌ای هم به کرات تکرار کرده است:

یک موقع خودش را شروع کنندهٔ مذاکره با آمریکا معرفی کرد و بعد مذاکره با آمریکا را سم مهلک توصیف کرد.
یک موقع از برجام و از تیم مذاکره برجام تعریف و تمجید کرد و یک موقع هم برجام را خسارت محض نامید و غیره…
صرف‌نظر از این‌که این جماعت مانند بنیانگذار شیادشان خمینی، هیچ پرنسیپی ندارند و حرفشان هم هیچ اعتباری ندارد و …

مانند دستمال کاغذی حرف قبلی‌شان را دور می‌اندازند و حرف به کلی متضادی با حرف و موضع قبلی می‌زنند… اما این رنگ عوض کردن و ضدو نقیض‌گویی بیش از آن که ناشی از بی‌پرنسیپی و ابتذال آنها باشد، ناشی از بن‌بستی است که در آن گرفتارند و در آن در هیچ زمینه‌یی نه راه پس دارند و نه راه پیش!
بعضی از مطالبی که این روزها مهره‌ها و رسانه‌های رژیم می‌گویند یا می‌نویسند، هر کدام از زاویه‌یی این بن‌بست را نمایان می‌کند:
به‌عنوان نمونه روزنامهٔ جوان (۱۳خرداد) وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «پمپئو دیروز (۱۲خرداد) گفت که «حاضریم با ایران بدون پیش‌شرط مذاکره کنیم.» اما مذاکره بر سر چه؟! در این باره توضیح بیشتری نمی‌دهد، به جز آن که می‌گوید «ایران باید یک کشور عادی باشد.» اگر بپرسیم عادی بودن یعنی چه یا چطور عادی باشیم، تازه می‌رسیم به همان ۱۲شرط کذایی!».
علت رنگ‌عوض‌ کردنهای پی‌در‌ پی و سریع روحانی را باید در همان شرایط سختی جستجو کرد که خودش به آن اذعان کرد.
روحانی مرتباً سخت بودن شرایط را تکرار می‌کند. این شرایط سخت به این معناست که مذاکره کردن یا مذاکره نکردن و گردنکشی هر دو به یک اندازه مرگبار و خطرناک است. و همین عامل اصلی است که سبب می‌شود در عرض ۲۴ساعت حرف شان را عوض کنند. اما گذشته از این نکته، عواملی مانند اجلاس سه‌گانهٔ مکه و ضربه شدید سیاسی که رژیم از این بابت خورد، چه بسا در این قضیه مؤثر بوده باشد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah