احمد ثعلبی حسانی بیست وهفت ساله، متأهل از ساكنین کوی علوی شهر اهواز، روز سه شنبه چهاردهم خردادماه نودوهشت توسط ماموران اطلاعات رژیم بازداشت شده است.
وی دارای يك مغازه عطر فروشی بنام «عطر فروشی ابوحسان» واقع در خیابان مدرس، کوی علوی است. او فعال فرهنگی بوده و در اعتراضات به انتقال آب كارون، آلودگی محيط زيست فعاليت زيادی داشته است.
احمد ثعلبی حسانی پیش از این در دهم آبان نودوشش به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی ايران» بازداشت و در زندان شیبان اهواز محبوس بود که با قيد وثيقه آزاد شده بود.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah