۵ژوئن۲۰۱۹
کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید اسرائیل و کشورهای خلیج باید که درمورد توانایی های اتمی درحال ظهور ایران نگران باشند. اویلی هاینونن که ریاست تیم امنیتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را برعهده داشت و بعنوان معاون مدیر کل این سازمان خدمت کرده بود روز چهارشنبه به رادیو ارتش گفت، اسرائیل روی هم رفته نسبت به شدت تهدید ایران آگاه نیست.
هاینونن گفت« اسرائیل باید که نگران باشد و کشورهای خلیج نیز دلیلی برای نگرانی دارند».
«اگر ایران به توانمندی های اتمی دست یابد چگونه شما می توانید امنیت خود را تضمین کنید» .
هاینون افزود: با وجود دعاوی آژانس، ایران میتواند بین ۶تا۸ ماه تسلیحات اتمی تولید کند.
هاینونن که نحوه اداره این تهدید توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی را زیر ضرب می برد گفت آژانس رقابت تهران را برای دس.تیابی به تسلیحات اتمی نادیده می گیرد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah