سرپرست اداره «اعمال مهاجرت و گمرک آمریکا» هشدار داد برخی کشورها از جمله رژیم ایران با فرستادن دانشجو به آمریکا در پی سرقت اطلاعات محرمانه نظامی و فناوری پیشرفته از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی هستند».

بنا‌ به گزارشی از واشنگتن اگزمینر، لوئیس رودی گفت: تهدید از سوی دولتهای متخاصم که مخفیانه سعی دارند از فرصت‌های تحقیقاتی و تحصیل، سرقت اطلاعاتی کنند، واقعی است. بودجه اغلب این فرصتهای تحقیقاتی از سوی مالیات‌دهندگان آمریکایی تأمین می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر ۱۱هزار و ۳۲۳دانشجوی ایرانی در آمریکا هستند ۹هزار و ۵۷دانشجو در حال تحصیل در حوزه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات هستند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah