این کپر سقف زندگی خانواده‌ای است که روزها آن را در اختیار مدرسه میگذارند تا بچه ها به اصطلاح کلاس درس داشته باشند و خودشون توی کپر بقیه اهالی زندگی میکنند! راستی در زیر سقف آسمان ایران یک طرف فقر و نداری و بزرگ منشی و طرف دیگر رژیمی اشغالگر که بی رحمانه غارت و چپاول و جنایت و فساد می کند! این زندگی گرچه بسیار شرافتمندانه است اما شایسته مردم ایران نیست. برای داشتن یک دنیای انسانی باید ایران را از رژیم اشغالگر آخوندها پس گرفت و آن را بهشتی برای مردم ایران تبدیل کرد. این آرزو به همت مردم ایران محقق میشود. برای رسیدن به این آرزو تنها راه قیام ملی برای براندازی نظام ولایت فقیه است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah