همانطور که خودشما با تمام وجود رنجهای دوران اشتغال را لمس کردید، وهر روز به امیدفردایی بهتر واقعیات وامیدهای زندگی شمابه تخیل پیوست، گمان میرود که خدایان ثروت و قدرت دست از فریب ما بر نمیدارند و برآنند که با مستمری بخور ونمیر ما، خوابها و رویای امپراتوری خویش را به واقعیت برسانند ، وما همچنان دست نیازمان به سوی دامن بخشنده ی آنان دراز باشد.
انچه ما درطول سالهای خدمت تجربه کرده ایم ، این است که ، انسانیت ،حق وقانون بازیچه ی دست ، مسئولین بی درد و مرفه است ، حال گریز ازاین سرنوشتی که خدایان ثروت و قدرت برای ما رقم زده اند به همت والای شما بستگی قطعی پیدا کرده است.
به همین خاطر ازشما دعوت می شود ، در روز ۲۸ خرداد ماه ساعت ۱۰ مقابل مجلس ، با گامهای استوار وحضور پرشور ،اعتراض خود را نسبت به بیعدالتی و تبعیض و عدم اجرای کامل قانون ومدیریت خدمات کشوری اعلام کنید.
بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah