عصر روز پنج شنبە نیروهای تروریستی رژیم در مرز زلی بانە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند. هویت این کولبر کشتە شدە ”محمد حسین زادە“ فرزند عثمان است. این کولبر جوان کە اهل روستای زلی می باشد، متاهل و پدر دو فرزند نیز می باشد.
همچنین شامگاه سەشنبە نیروهای تروریستی رژیم در مرزهای سردشت بە دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را زخمی کردەاند.
در نتیجە این تیراندازی یک کولبر اهل روستای ”بوبانیە“ سردشت با هویت ”عبداللە“ زخمی شدە است. عبداللە با دو گلولە هدف قرار گرفتە شدە و یکی از گلولەها بە کلیە وی برخورد کردە و هم اینک جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.
یک کولبر دیگر نیز با هویت ”خدر“ در حین فرار پس از تیراندازی نیروهای مسلح از کوهستان سقوط کردە و بە شدت زخمی شدە است.

پنجشنبه٢٣ خرداد ٩٨
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah