صحبت یکی از حاضرین بر مزار زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی:
این قتل در زندان، تنها توسط چاقوکش ها و آدمکش ها انجام نشده، بلکه این دستگاه قضایی ست که این جوان سیاسی را کشته! چرا باید یک جوان زندانی سیاسی را در میان زندانیان خطرناک جای دهند؟…
جمعه ۲۴خرداد ۹۸

 

تصویر دو تن از دژخیمان و شکنجه‌گران رژيم خونریز ولایت فقیه خامنه‌ای دژخیم شکنجه‌گر فرزادی رئیس زندان تهران بزرگ (فشافویه) عامل قتل زندانیان سیاسی در این اردوگاه مرگ دژخیم شکنجه‌گر مصطفی محبی مدیرکل زندانهای استان تهران رئیس فرزادی

photo_2019-06-14_17-25-51.jpg

 

 

سخنان همبندی علیرضا شیر محمدعلی در زندان تهران بزرگ(فشافویه)
جمعه ۲۴خرداد ۹۸

صحبت یک بانوی هموطن به مادر شهیدزندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی‌:
اگر می‌خواهی خون فرزندت پایمال نشود، مادر ستار بهشتی و مادر مصطفی کریم‌بیگی
را الگو قرار بده. وقتی محکم باشی، سرو آزاده باشی، مطمئن باش پشتت صف می‌کشند

 


ابرازهمدردی هموطنان با مادر علیرضاشیرمحمدعلی در بهشت زهرا
جمعه ۲۴خرداد ۹۸

 

گریه های فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی برمزار علیرضاشیرمحمدعلی
در بهشت زهرا
جمعه ۲۴ خرداد ۹۸

خواندن سرود یاردبستانی برمزار علیرضاشیرمحمدعلی در بهشت زهرا
جمعه ۲۴ خرداد ۹۸

 

مادر علیرضا شیرمحمدعلی برمزار فرزندش در بهشت زهرا
جمعه ۲۴خرداد ۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah