روز شنبه ۲۵خرداد۱۳۹۸(۱۵ژوئن ۲۰۱۹)، هزاران ایرانی در تظاهرات بزرگی در بروکسل گرد آمدند تا نقض وحشیانه حقوق‌بشر در ایران و تروریسم و جنگ‌افروزی رژیم در منطقه را محکوم کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah