یک سند خیلی محرمانه از پرداخت رشوه پنجاه و پنج میلیارد تومانی از جانب معدن طلای زره شوران به عیسی برادری امام جمعه تکاب در آذربایجان غربی افشا شده است.

گفته میشود او از زمان ریاست بر اوقاف تا امروز که امام جمعه تکاب است در پشت پرده بسیاری از اختلاس ها و اختلاف افکنی ها و افراطی گری ها در تکاب نقش داشته است.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah