ده سال گذشت از شروع اعتراضات سال هشتادوهشت

ده سال است که در زندانی بی وقفه

بی کُرنشی

بی سازشی
ایستاده بر باور خود

دغدغه ات رهایی ست از بند استبداد

درود بر شرفت

درود بر بی ادعا حبس کشیدنت

درود بر دغدغه ات که آزادی ست

درود بر استقامتت که بی بدیل است

D9NQbzHWsAEBL8W.jpg large.jpg
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah