برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز سەشنبە (١٨ تیر ٩٨ / ٩ ژوئیە ٢٠١٩)، افراد مسلح ناشناس چهار تن از نیروهای سپاه پاسداران را هدف قرار دادە و سە تن از آنها طی این حملە مسلحانە کشتە شدەاند.
گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە طی این حملە مسلحانە ”حاصل احمدی“ معروف بە (حاصل شیت) سرهنگ سپاه پاسداران و فرماندە عملیاتی سپاه پیرانشهر و دو عضو دیگر سپاه بە نام های ”ستار پیروتی“ و ”امید ملازادە“ کشتە شدە و یک عضو دیگر سپاه بە نام ”شورش قادری بە شدت زخمی شدە است.
اتومبیل این افراد کە از نوع تویتا هایلوکس بودە در خیابان سردشت و در نزدیکی ترمینال سردشت مورد حملە قرار گرفتە است.

حاصل احمدی یکی از اعضای سپاه پاسداران می باشد کە در آذیت و آزار خانوادەهای فعالین سیاسی و مدنی و همچنین ترور اعضای احزاب کردستانی نقش داشتە است.

تاکنون هیچ کدام از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران مسئولیت این حملە را بر عهدە نگرفتەاند. رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران کشتە شدن این سە عضو سپاه را تایید کردەاند.

 

 

 

 
تلویزیون کردی رووداو (اقلیم کردستان عراق) گزارش داد چند جاش (پاسدار محلی) در پیرانشهر در استان کردستان بدست افراد مسلح (پیشمرگهای کرد) در ورودی شهر به هلاکت رسیدند.
یکی از این جاشهای هلاک شده، حاصل احمدی نام دارد که از ابتدای روی کار آمدن خمینی به سپاه پاسداران پیوست و در قتل و کشتار مردم و بخصوص جوانان مبارز و پیشمرگهای کردستان نقش اساسی داشته است. وی سرهنگ سپاه پاسداران بود.
یکی دیگر از هلاک شدگان، ستار پیروتی نام دارد که خواهر زاده پاسدار حاصل بود
از دیگر هلاک شدگان امید مولازاده و دیگری شورش قادری از اهالی مزدور محلی بود.
سه شنبه ۱۸تیرماه۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah