چکاندن ماشه نقض برجام

خبرگزاری رویترز
برلین – بقلم میشل مارتین
قدرتهای اروپا اولین گام را روز سه شنبه در جهت مجازات ایران بخاطر نقض توافق اتمی برجام برداشتند و ماشه مکانیزم حل و فصل موارد نقض برجام را چکاندند
وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان بعلاوه رییس دیپلوماسی اتحادیه اروپا طی اطلاعیه یی گفتند ایران فعالیتهایی را دنبال کرده که مغایر برجام بوده اند
آنها گفتند مقولات مرتبط با متابعت از برجام بایستی در چارچوب برجام مورد بررسی قرار گیرند و فورا بایستی یک کمیسیون مشترک تشکیل گردد
با ایجاد یک کمیسیون مشترک از امضاکنندگان برجام، اروپایی ها بعلاوه روسیه و چین اولین گام طی یک پروسه که در برجام هم قید شده را برداشته اند که ممکن است بازگشت تحریمهای بین المللی که بدنبال برجام لغو شده بودند را موجب شود.

 

سه شنبه ۱۸تیرماه۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah