دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی کرد زبان در زندان اوین محکوم به ده سال زندان طی درخواست قبلی ابطال تابعیت ایرانی خود به دلیل حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی از قوه قضائیه،و تشکیل چندین جلسه دادگاه در شعبه صد و نه دادگاه عمومی مجتمع قضایی عدالت تهران و با صدور رای بدوی دادگاه عمومی (قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به پرونده رو نداشته و پرونده به هیئت وزرای کشور جهت تصمیم گیری موکول شد) دکتر فهیمی با داشتن حق اعتراض خود به رأی دادگاه بدوی از قوه قضائیه خواهان عدم جابجایی پرونده به هیئت وزرا و موافقت راجع به درخواست ابطال تابعیت خود توسط قوه قضائیه شد،و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۲ تجدید نظر به شماره کلاسه۹۸۰۶۴۲ در تاریخ ۹۸/۴/۲ ارجاع داده شد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah