تصاویری که می بینید از سلسله تظاهرات جنبش اپوزسیون ایران در تیرانا بروکسل مقر اصلی اتحادیه اروپا؛ واشنگتن مقابل وزارت خارجه و کاخ سفید آمریکا؛ برلین؛ استکهلم و لندن می باشد که از از ۲۵ خرداد ۹۸ تا ۵ مرداد ۹۸ به فاصله بیش از یک ماه یعنی چند هفته انجام گرفته است.
این سلسله تظاهرات ها حاوی پیامی قوی و قدرتمند می باشد. پیام یک آالترناتیو و جایگزین واقعی برای رژیم ایران در شرایطی که خامنه ای با آخرین اقدامات تروریستی خود (کشتی ربایی) در بحران و بن بست و باتلاق سرنگونی بیش از پیش قرار گرفته و فرو می رود.
سلسله تظاهراتی که از یک سو بر آلترناتیو سازیهای مجازی نظام خط بطلان کشید. از سوی دیگر میخی محکم و قوی بر تابوت سیاست مماشات کوبید که برای معامله و مماشات با رژیم ضد ایرانی آخوندها چنین وانمود می کرد که آلترناتیوی برای آن وجود ندارد و تضعیف آن منجر به سوریه ای شدن ایران می شود! لذا باید با همین رژیم کنار آمد!
تظاهراتی که عزم و اراده و قدرت سازماندهی این اپوزسیون ریشه دار و فداکار را می رساند که پیامش سرنگونی است.

ادمین

 
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah