روزنامه جوان :«تحریم ظریف را باید در این معادله تحلیل کرد که دولت آمریکا دنبال براندازی ساختاری با نگاهی در تراز (مجاهدین) است.
آمریکا در ۲۵سال گذشته روی اپوزیسیون ایران کمتر سرمایه‌گذاری و نگاه خود را به درون نظام متمرکز کرد… اما با آمدن دولت ترامپ فضا قدری متفاوت شد. دولت فعلی آمریکا اولین دولتی است که در ۲۵سال گذشته برای مقابله نرم با جمهوری اسلامی روی تجدیدنظرطلبان داخلی حساب باز نکرد.
روزنامه سپاه پاسداران با تأکید براین که «دولت اوباما بین جلیلی ـ ظریف تفاوت می‌دید، اما دولت ترامپ بین سلیمانی ـ ظریف تفاوت قائل نیست»، اضافه می‌کند: «دولت ترامپ فاصله‌یی بین اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان قائل نشد. به همین نسبت اصلاح‌طلبان نیز متوجه شدند در شعاع نگاه ترامپ قرار ندارند و وقعی به آنان نمی‌نهند».

 

دوشنبه ۱۴مرداد ۹۸

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah