شامگاه سه شنبه پانزده مرداد ٩٨ طی درگیری مسلحانەای کە میان نیروهای سپاه پاسداران و یکی از احزاب کردستانی در مرزهای ماکو روی داد دو درجە دار سپاه تروریستی پاسداران کشتە شدند.
دو عضو کشته شده ستوان یکم ”ناصر مهدی زادە“ اهل بازرگان و ستوان یکم ”ناصر سروری“ اهل نازک بوده و یک عضو دیگر سپاه پاسداران نیز زخمی شدە است..

همچنین به گزارش هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ١٦ مرداد ٩٨ درگیری مسلحانەای در ارتفاعات شاهو واقع در بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر روی دادە است.

خبرنگار هەنگاو در روانسر اعلام کرد کە در نتیجە این درگیری یک عضو سپاه پاسداران کشتە شدە و یکی دیگر نیز بە شدت زخمی شدە کە با یک فروند بالگرد امدادی از پاوە بە کرمانشاه اعزام شدە است.

یک منبع مطلع در پاوە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە جسد پاسداری کە کشتە شدە هم اکنون در بیمارستان پاوە می باشد و خبرها حاکی از این می باشد کە یکی از پاسدارهای اهل شاهو بودە است.

نیروهای سپاه پاسداران از روز گذشتە ارتفات شاهو را بە محاصرە در آوردە بودند.

از سوی دیگر و هم زمان درگیری شدیدی مابین شهرهای نوسود و پاوە و در نزدیکی پایگاه ”ملەندو“ روی دادە است. تاکنون خبری از تلفات طرفین در این درگیری مخابرە نشدە است.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە ٥ بالگرد سپاه پاسداران در چندین نوبت ارتفاعات ملەندو و شاهو را بمباران کردەاند. دو بالگر از هوانیروز همدان و ٣ بالگرد نیز از کرمانشاه بە این منطقە اعزام شدەاند.

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah