افلاس و درماندگی نظام به کجا رسیده که ولی فقهیش مجبور شده عکس بزرگترین مخالف خودش را بر روی تانک چاپ کند و بنویسد هرچه که می کشد از دست مجاهدین است! راست هم میگه شرایطی که او و رژیمش در آن گرفتار آمده اند در نتیجه تلاش های بی وقفه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران است. در حالیکه دیگران یا پشت کامپیوتر لغز می خوانند یا دنبال مذاکره با پاسداران رژیم هستند مجاهدین بر طبل براندازی و انزوای بین المللی نظام می کوبند و از این ره و روش هم یک میلیمترکوتاه نیامده اند که هیچ عزمشان جزم تر از پیش برای سرنگونی نظام است. خامنه ای بیچاره جز آه و ناله راه برون رفتی ندارد.

پنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah