۲۲مرداد ۹۸
دولت سویس در یک سند ۹۹ صفحه‌ای به وضعیت امنیت این کشور در سال ۲۰۱۹ پرداخته که در این سند اقدامات تروریستی رژيم آخوندی در اروپا نیز آمده است .
در این سند از جمله نوشته شده: (رژيم) ایران مخالفان رژیم را حتی در خاك اروپا تعقیب میكنند و در انجام آدم ربایی یا تلاش برای حمله تردید به خود راه نمیدهد
در سال ۲۰۱۸مقامات فرانسه ودانمارك توانستند حملات ایران به مخالفان رژیم را خنثی كنند.هر دو كشور تلاش حملات را در دو مورد به سرویس اطلاعاتی ایران یعنی وزارت اطلاعات و امنیت نسبت میدهند. این امر بیانگر خروج از تقسیم بندی مشاهده شده قبلی مسئولیتها بین مقامات امنیت ایران می باشد. در گذشته، واحدهای نیروی قدس سپاه پاسداران ایران عموما مسئول عملیاتهای برون مرزی بودند.
سرویسهای اطلاعاتی احتمالا در آماده سازی، اجرا و برخورد با پیامدهای اعمال جدی تبهكارانه نقش ایفا خواهند كرد.

نمونه های این موارد اخیرا چند برابر شده است، از جمله شامل … حمله برنامه ریزی شده علیه شخصیتهای اپوزیسیون ایران در فرانسه

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah