یك كارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در گزارشی گفت كه هرچند آمار اعدامها در ایران از سال ۲۰۰۷ كاهش یافته است، اما كماكان یكی از بالاترین ركوردهای اعدام را در جهان دارد.
بر اساس گزارش جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل، ایران طی سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش محدودیت حق آزادی بیان و استمرار نقض حقوق پایه ای زندگی، آزادی و برخورداری از دادگاه عادلانه با ۲۵۳ فقره اعدام گزارش شده افراد بالغ و كودكان بوده است.
به نقل از رحمان، زندانیان سیاسی كرد، متهم به جرائم امنیت ملی، تقریبا نیمی از تمام زندانیان سیاسی ایران را نمایندگی میكنند.

 
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah