بنا به گزارشات  از بازداشت گاه ۲۰۹ اوین حاکی از آن است که فرنگیس مظلوم که به سابقه بیماری قلبی و مشکلات جسمی از جمله کمر درد مبتلا میباشد، در سلول انفرادی بازداشت گاه ۲۰۹ اوین دچار حمله خفیف قلبی شده وکارگزاران شکنجه گرزندان از اعزام ایشان به بیمارستانِ خارج از زندان جلو گیری کرده اند .
یک منبع ،در بازداشتگاه اوین طی تماسی گفت که چند روز پیش که در انفرادی بوده است،پس از سر و صدای مسئولین متوجه میشود فرنگیس دچار حمله قلبی شده و او را پس از بهداری به هوا خوری و چندین ساعت در سلول دو نفره نگاه داری کرده و باز وی را به سلول انفرادی انتقال داده اند.
این خبر در حالیست که خانواده ایشان در هفته گذشته پس از مراجع برای تودیع وثیقه و آزادی مشمول ایشان با کار شکنی دادسرا مواجه میشوند و امروز نیز دادسرای گفته است که به دادگاه انقلاب مراجعه کنید و دادگاه انقلاب گفته که چنین پرونده ای در انجا وجود ندارد.
فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی بیش از یک هفته میباشد که هیچ تماسی با خانواده نداشته است.

دوشنبه ۲۸ مرداد۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah