با چنین امید و یقینی، دانش‌آموزان و دانشجویان و فرهنگیان و دانشگاهیان برای ساختن ایران آزاد فردا بر می‌خیزند. برای برپایی جامعةی بر اساس آزادی، دموکراسی، برابری و جدایی دین و دولت و ایجاد یک نظام آموزشی دمکراتیک.
یک آموزش‌ و پرورش پیشرفته که برای همه فرزندان ایران رایگان و الزامی است.
یک آموزش عالی معتبر مبتنی بر آزادی آکادمیک
و یک نظام ورزشی فراگیر که امکان فعالیت آزادانه و برابر دختران و پسران در شهر و روستا در عرصه‌های گوناگون ورزشی را فراهم می‌سازد.
یک نظام آموزشی که در آن:
ـ عموم هموطنان از ملیت‌های گوناگون ایران هویت فرهنگی و دینی و زبانی خود را حفظ کنند و به زبان مادری خود سخن بگویند، کار و تحصیل کنند و آن را اشاعه دهند.
ـ‌ دختران و پسران دانشجو و دانش‌آموز از هر ملیتی، با هر عقیده‌یی و با هر موقعیت اجتماعی و مالی از فرصت‌های برابر در آموزش‌ و پرورش، آموزش عالی و اشتغال برخوردار باشند.
ـ معلمان و استادان از امکان تدریس و تحقیق عاری از قید و بند برخوردار می‌شوند و از نظر اجتماعی و سیاسی شأن شایسته خود را باز می‌یابند.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah