سلطنت طلبانی که به خاطر قتل خاموش امثال تقی ارانی که در سیاه چال ها و شکنجه گاه های شان جان داد باید پاسخگو باشند، از قتل ارانی تا کودتای مرداد و تیر باران های دهه های چهل و پنجاه
تا بسته نگه داشتن فضای سیاسی جامعه زیر چکمه و پوتین استبداد که منجر به روی کار آمدن آخوندها شد خود می گویند و خود می تازند و با پول های به تاراج برده از ایران و آنچه که غرب در کاسه گدایی شان گذاشته دفتر و دستک و تریبونی راه انداخته، با شکار چند جوان هر چه می خواهند به خورد جامعه می دهند.
از نبود آگاهی سیاسی استفاده می کنند و سقف آزادی خواهی را به زر و زیور تنزل می دهند.فاشیست هایی که به جای حل مشکل اقوام که دهه هاست کشته می شوند بر طبل رسوای فاشیسم ناسیونالیسم می کوبند تا افراد بیشتری از اقوام مختلف ایران را به کام مرگ بکشند.
فاشیست هایی که با هوچیگری دریای خزر را ارث پدر جدِ همایونی خود می دانند و باقی کشورها را محروم از این حق طبیعی.

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah