علی بهرامی از هیأت سازمان خبات کردستان ایران:
روحانی جنایتکار و رژیم آخوندی بیش از ۴۰سال است که به اشکال مختلف مردم ایران را استثمار می‌کنند. رژیم دشمن تمامی مردم ایران است به همین دلیل مردم ایران به مبارزه برای سرنگونی این رژیم ادامه می‌دهند. ما هرگز به این رژیم اعتماد نمی‌کنیم که هر روز دست به اعدام می‌زند و کولبران را به گلوله می بندند.
ما سفر روحانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی را محکوم می‌کنیم و از کشورها می‌خواهیم او را راه ندهند و از مبارزه مردم ایران حمایت کنند.

چهارشنبه سوم مهر۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah