انتقال موشک از اتوبان آزادگان بە سمت کرج و شھرھای جنوبی کشور

 

انتقال موشک از اتوبان آزادگان بە سمت کرج و شھرھای جنوبی کشور

 

 

 

photo_2019-09-26_10-35-20.jpg

تجمع کارگران شرکت لبنیاتی پاژن نسیم شهر
کارگران شرکت لبنیاتی پاژن دیروز وامروز دراعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود درمقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برگزارکردند.
پنجشنبه ۴ مهر ۹۸

 

photo_2019-09-26_11-26-10.jpg

 

تجمع اعتراضی جمعی از کارمندان سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری ایران، در مقابل ساختمان مجلس در تهران و اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق عقب مانده عکس از آرشیو و مربوط به تجمع قبلی آنهاست. این تجمع روز چهارشنبه ۳ مهر ۹۸ برگزار شد.

 

 

photo_2019-09-26_11-51-33.jpg

امروز پنج شنبه، چهارمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران اخراجی برگزار شد .
همانطور که روند تا کنونی نشان داده است در جریان‌اعتراض و‌اعتصاب کارگران در هفت تپه، ما شاهد فضای پلیسی برای ارعاب و سرکوب کارگران بوده ایم.
در این ارتباط یکی از کارگران‌هفت‌تپه به نام یوسف بهمنی، توسط اداره اطلاعات احضار شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ضمن حمایت از خواست کارگران ، هر گونه تهدید، ارعاب و احضار کارگران را شدیدا محکوم می کند.
خبرهای تکمیلی متعاقبا از طریق کانال سندیکا به اطلاع عموم خواهد رسید.
پنج شنبه ۴ مهر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 

چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
امروز یکی از کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران اخراجی خود صحبت کرد و بطور مستقیم ومشخص به اتحاد همه کارگران برای حمایت و باز گشت به کار ۲۰ نفر از کارگران اخراجی،سخنرانی کرد.

پنجشنبه ۴ مهر ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah