روز شنبه ۶ مهرماه ۹۸ حال زندانی سیاسی آرش صادقی براثر بیماری سرطان به وخامت گرایید اما دادستان رژیم ز انتقال وی به بیمارستان جلوگیری کرد.
روز گذشته نوبت قرار پزشکی آرش صادقی پس از بارها تعویق تعیین شده بود اما به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان از سوی آرش، دادستان تهران با اعزام وی به بیمارستان خارج زندان مخالفت کرد.
پیش از این نیز در تاریخ ۳۰ شهریورماه سال جاری نوبت اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان از سوی مسئولین زندان، لغو شده بود. روز شنبه ۳۰ شهریور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی بدون هیچ توضیحی این قرار را منتفی اعلام کرد.
وضعیت جسمی زندانی سیاسی آرش صادقی وخیم گزارش شده است و عفونت و ورم دست وی روز به روز شدیدتر می شود.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah