العربیه روز ۷مهر۹۸ گزارش کرد موفق الربیعی، مشاور امنیتی ِ مالکی سردژخیم پیشین عراق در لندن زیر گرفته شده و دچار شکستگیهای متعدد شده است. وی می‌گوید دست‌کم ۸شکستگی در سمت راست بدنش ایجاد شده است.
العربیه به‌ نقل از موفق ربیعی خاطرنشان کرده است، مقامات، هم‌چنان در مورد علت این حادثه و مجریان آن تحقیق می‌کنند و به‌زودی همه چیز روشن خواهد شد.

در صورتیکه ادعای موفق ربیعی درست باشد، به‌نظر می‌رسد رژیم با همان الگوی سعید امامی و دلیلی، به از دور خارج کردن مزدوران مستعمل و تاریخ در رفته مبادرت کرده است تا جنایتهایی که به دستور رژیم انجام داده‌اند، مکتوم بماند.
موفق العربیعی جاسوس کهنه‌کار انگلیسی بود که در عراق مورد استفاده مشترک رژیم آخوندها و سرویسهای استعماری علیه مجاهدین قرار گرفت. عراقیهای ملی‌گرا از موفق ربیعی می‌خواستند پاسپورت انگلیسی خود را نشان بدهد اما او که به عضویت شورای حکومتی عراق گماشته شده بود آن‌را انکار می‌کرد.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah