مخالفان رژیم مذهبی اعتراضاتی مشابه آنچه که در سال ۱۳۶۰ مشاهده شد، را تکرار کردند، جاییکه که شورشیان ضددولتی در سالگرد قیام ۵مهر نمادها و مراکز سرکوبگر رژیم را به آتش کشیدند. این دور از اعتراضات بین اول تا ۵مهر ۱۳۹۸ اتفاق افتاد. در سال ۱۳۶۰، جوانان معترض پوسترهای بزرگی از خمینی را سوزاندند. آنها امسال همین کار را با تصاویر جانشین وی علی خامنه‌ای، و همچنین تعدادی از پایگاههای سپاه پاسداران و بسیج در شهرهای مختلف در سراسر ایران از جمله پایتخت تهران، انجام دادند.

هفته گذشته، تصاویری بر روی دیوارها و پلهای عابر پیاده در شهرهای مختلف نصب شدند، از جمله پوسترهایی با شعارهای ضددولتی مانند «مرگ بر خامنه‌ای»، «زنده باد آزادی و دموکراسی» و «آزادی با مریم رجوی»

 
چهارشنبه ۱۰ مهر۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah